logo

Soliq kodeksi. “Soliq bilimdonlari” respublika tanlovi

Soliq kodeksi Rating: 7,5/10 1847 reviews

Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодексига 48 та ўзгартиш ва қўшимчалар киритилди

soliq kodeksi

Давлат солиқ хизмати органи текширув материалларини кўриб чиқиш санаси, вақти ва жойи тўғрисида солиқ тўловчини кўриб чиқишдан камида икки иш куни олдин хабардор қилади. Инкассо топшири қ номасига доир бундай операциялар бўйича хизмат кўрсатганлик учун ҳ а қ олинмайди. Давлат соли қ хизмати органининг реализация қ илинган товарларнинг ишларнинг, хизматларнинг ҳ а қ и қ ий ҳ ажмларини ани қ лаш бўйича хронометраж кўздан кечиришни ўтказиш тў ғ рисидаги буйру ғ ида хронометраж ўтказиладиган соли қ тўловчи, унинг идентификация ра қ ами, хронометражни ўтказиш жойи ва муддати, давлат соли қ хизмати органининг хронометражни ўтказадиган мансабдор шахслари мажбурий тартибда кўрсатилади. Бу органлар ушбу Кодексга мувофиқ бўлмаган норматив-ҳуқуқий ҳужжатни бекор қилишни ёки унга зарур ўзгартишлар киритишни рад этган тақдирда, бу ҳужжат суд томонидан ҳақиқий эмас деб топилиши мумкин. Соли қ мажбуриятининг соли қ тўловчи томонидан бажарилмаганлиги ёки ушбу Кодексда белгиланган тартиб бузилган ҳ олда бажарилганлиги унга нисбатан соли қ мажбуриятининг бажарилишини таъминлаш чораларини қ ўллаш учун асос бўлади. Барчанинг эътибори учун расмий эълон қилинмаган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар кучга киритилмаган ҳужжат сифатида ҳуқуқий оқибатларни келтириб чиқармайди ва солиқ соҳасидаги муносабатларни тартибга солишга, улардаги кўрсатмалар бажарилмаганлиги учун бирон бир санкцияни қўллашга асос бўлиб хизмат қилиши мумкин эмас. Давлат солиқ хизмати органининг мансабдор шахси ҳужжатлар ва предметларни олиб қўйиш бошлангунига қадар олиб қўйиш амалга оширилаётган шахсга ҳужжатларни ва предметларни олиб қўйиш тўғрисидаги қарорни тақдим этади ҳамда иштирок этаётган шахсларга уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини тушунтиради.

Next

Soliq kodeksi va soliq stavkalari

soliq kodeksi

Солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг ошкоралиги принципи Солиқ солиш масалаларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар расмий нашрларда эълон қилиниши шарт. Қонун ҳужжатларига мувофиқ солиқ тўловчилар зиммасида бошқа мажбуриятлар ҳам бўлиши мумкин. Эксперт, агар унга берилган материаллар етарли бўлмаса, хулоса беришни рад этиши мумкин. ЎР Қ -508-сон мувофи қ ўн тўртинчи-ўттиз тў ққ изинчи хатбошилари ўн бешинчи- қ ир қ инчи хатбошилар деб ҳ исоблансин мол-мулк - эгалик қ илиш, фойдаланиш, тасарруф этиш объектлари бўла оладиган моддий объектлар, шу жумладан пул мабла ғ лари, қ имматли қ о ғ озлар, улушлар пайлар, ҳ иссалар ҳ амда номоддий объектлар; ЎзР 30. Агар жисмоний шахс содир этган солиққа оид ҳуқуқбузарликда Ўзбекистон Республикасининг Жиноят назарда тутилган жиноят аломатлари бўлмаса, бу ҳуқуқбузарлик учун ушбу Кодексда назарда тутилган жавобгарлик келиб чиқади.


Next

Soliq

soliq kodeksi

Соли қ тўловчининг шахсий кабинетидан фойдаланиш тартиби Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги билан келишилган ҳ олда Ўзбекистон Республикаси Давлат соли қ қ ўмитаси томонидан белгиланади. Соли қ солиш объекти Соли қ солиш объекти соли қ тўловчида соли қ ёки бош қ а мажбурий тўлов ҳ исоблаб чи қ арилиши ва ёки тўланиши юзасидан мажбурият келтириб чи қ арувчи мол-мулк, ҳ аракат, ҳ аракат натижасидир. Foydaning ishlab chiqarishni kengaytirishga qaratilgan umumiy miqdori kwpayishi bilan birga, ayni vaqtda mehnatkashlar ish haqini kwpaytirish imkoniyati ham yaratiladi. Soliq yordamida milliy daromadning tegishli qismi taqsimlanadi va qayta taqsimlanadi. Қ урилиш майдони қ урилиш, монтаж қ илиш ёки йи ғ иш объекти пудратчига майдонни топшириш тў ғ рисидаги далолатнома имзоланган пайтдан эътиборан Ўзбекистон Республикаси норезидентининг доимий муассасасини ташкил этади.

Next

Yangi soliq kodeksi soliqqa tortish bo‘yicha barcha tartib, mexanizm va uslublarni to‘liq qamrab olishi kerak — prezident

soliq kodeksi

ЎР Қ -241-сон мувофи қ киритилган хатбоши Ўзбекистон Республикаси фу қ аролари, чет давлатлар фу қ аролари, шунингдек фу қ аролиги бўлмаган шахслар жисмоний шахслар деб эътироф этилади. Солиқ даври Солиқ даври у тугаганидан кейин солиқ солинадиган база аниқланадиган ҳамда солиқ ёки бошқа мажбурий тўлов суммаси ҳисоблаб чиқариладиган даврдир. Соли қ тўловчи вафот этган, бедарак йў қ олган ёки муомалага лаё қ атсиз деб топилган ҳ олларда соли қ лар ва бош қ а мажбурий тўловларни тўлаш Вафот этган жисмоний шахснинг соли қ лар ва бош қ а мажбурий тўловларни тўлаш мажбурияти унинг мерос қ илинган мол-мулкини қ абул қ илган меросхўри меросхўрлари томонидан, мерос қ илинган мол-мулкнинг қ иймати доирасида ва меросдаги улушга мутаносиб равишда, мерос қ абул қ илиб олинган кундан эътиборан бир йилдан кечиктирмасдан бажарилади. Вафот этган жисмоний шахс тўлаши лозим бўлган пеня ва ёки жарималарни тўлаш мажбурияти меросхўрга меросхўрларга нисбатан татби қ этилмайди. Маълумотноманинг бир нусхаси соли қ тўловчига топширилади. ЎР Қ -508-сон та ҳ риридаги қ исм та ҳ ририга қ аранг 53-модда. Ўзбекистон Республикаси солиқ тўловчиларининг ягона реестрига киритилган юридик ва жисмоний шахслар — Ўзбекистон Республикаси норезидентлари ҳисобга қўйилган жойдаги давлат солиқ хизмати органига ҳисоб маълумотларидаги ҳар қандай ўзгаришлар ҳақида бундай ўзгаришлар юзага келган кундан эътиборан ўн кунлик муддатда маълум қилишлари шарт.

Next

Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодексига 48 та ўзгартиш ва қўшимчалар киритилди

soliq kodeksi

Соли қ лар ва бош қ а мажбурий тўловлар тўлашни ҳ исоби Соли қ лар ва бош қ а мажбурий тўловлар тўлашни ҳ исоби соли қ тўловчилар томонидан бухгалтерия ҳ исоби тў ғ рисидаги қ онун ҳ ужжатларига мувофи қ юритилади. Орти қ ча тўланган соли қ суммасини мазкур соли қ тури бўйича пеня ва жарималарни узиш ҳ исобига ҳ исобга олиш давлат соли қ хизмати органи томонидан муста қ ил равишда соли қ тўловчининг аризасисиз амалга оширилади, соли қ тўловчи бу ҳ а қ да ҳ исобга олиш амалга оширилган кундан эътиборан уч иш куни ичида ёзма шаклда, шу жумладан соли қ тўловчининг шахсий кабинети ор қ али хабардор этилади. Давлат солиқ хизмати органлари мансабдор шахсларининг ушбу боб қоидаларига риоя этмаганлиги давлат солиқ хизмати органининг қарори давлат солиқ хизматининг юқори турувчи органи томонидан бекор қилиниши ёки мазкур қарорнинг суд томонидан ҳақиқий эмас деб топилиши учун асос бўлиши мумкин. Солиқ тўловчи солиқ ҳисоботи тақдим этилган санадан эътиборан ўн кун ичида ёзма ариза бермаган тақдирда, давлат солиқ хизмати органи тегишли молия органларига ушбу модда иккинчи қисмининг 2 ва 3-бандларида назарда тутилган ҳисобга олишни амалга ошириш тўғрисида мустақил равишда хулоса тақдим этиши мумкин. Хўжалик юритувчи субъектлар ходимларининг ҳ исоботдаги ва ҳ а қ и қ ий сонининг мувофи қ лиги юзасидан мониторингни амалга ошириш тартиби Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма ҳ камаси томонидан белгиланади. Тугатилаётган юридик шахсни режадан ташқари солиқ текширувидан ўтказиш учун қуйидагилар асос бўлади: тугатувчининг ёки юридик шахсларни давлат рўйхатидан ўтказувчи органнинг юридик шахс тугатилиши тўғрисидаги ёзма билдириши; давлат солиқ хизмати органининг текширув мақсадлари, текширув ўтказиладиган муддатлар ва текширувчи мансабдор шахслар таркиби кўрсатилган буйруғи.

Next

Yangi soliq kodeksi soliqqa tortish bo‘yicha barcha tartib, mexanizm va uslublarni to‘liq qamrab olishi kerak — prezident

soliq kodeksi

Давлат солиқ хизмати органларига келиб тушган, солиқ сирини ташкил этувчи маълумотлар сақлаш ва фойдаланишнинг махсус режимига эга бўлади. Tarixiy manbalarda bundan 3760 yil muqaddam Bobil davlatida Hammurapi qonunlari bilan S. Ўзбекистон Республикасида фаолиятни доимий муассаса орқали амалга ошираётган юридик шахснинг — Ўзбекистон Республикаси норезидентининг харажатларига Ўзбекистон Республикасида фаолиятни доимий муассаса орқали амалга оширишдан олинган даромадлари билан бевосита боғлиқ бўлган, улар Ўзбекистон Республикасида ёки унинг ташқарисида қилинганлигидан қатъи назар, барча турдаги харажатлари киради. Ички ишлар органлари ўзлари жойлашган ердаги давлат солиқ хизмати органларига паспортлар берилганлиги, шу жумладан йўқотилган ёки амал қилиш муддати ўтган паспортлар ўрнига паспортлар берилганлиги фактлари ҳақида, бекор қилинган паспортлар тўғрисида ҳар ойда маълум қилиши шарт. Солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича якка тартибдаги хусусиятга эга бўлган имтиёзлар берилишига йўл қўйилмайди.

Next

Jamshid Qo‘chqorov: “Yangi soliq kodeksini belgilangan muddatda ishlab chiqishga ulgurmaymiz”

soliq kodeksi

Солиқ тўловчи ва унинг дебитори ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китобларнинг солиштирма далолатномаси солиқ қарзини узиш тўғрисидаги талабнома давлат солиқ хизмати органи томонидан юборилган санадан кейин келадиган санада тузилган бўлиши лозим. Ани қ лаштирилган соли қ ҳ исоботини та қ дим этиш Давлат соли қ хизмати органларига соли қ ҳ исоботи та қ дим этилган даврга тааллу қ ли хатоларни ўзи муста қ ил равишда ани қ лаган соли қ тўловчи ушбу Кодекснинг белгиланган соли қ мажбурияти бўйича даъво қ илиш муддати ичида ўша давр юзасидан ани қ лаштирилган соли қ ҳ исоботини та қ дим этиш ҳ у қ у қ ига эга. Давлат солиқ хизмати органи ўзаро ҳисоб-китобларнинг солиштирма далолатномаси асосида дебиторларнинг банк ҳисобварақларига солиқ тўловчининг солиқ қарзи суммасини солиқ тўловчи олдидаги қарзидан ошмайдиган миқдорда ундириш тўғрисидаги инкассо топшириқномасини тақдим этади. Қурилиш, қурилиш-монтаж, таъмирлаш-қурилиш, ишга тушириш-созлаш, лойиҳа-қидирув ва илмий ишлар хизматлар бўйича, шунингдек объектларни фойдаланишга тайёр қилиб қуриш чоғида шартномавий баҳолардан келиб чиқиб ҳақ тўлаш учун ҳисоб-китоб ҳужжатлари тақдим этилган, буюртмачилар томонидан бажарилган кўрсатилган ва тасдиқланган ишларнинг хизматларнинг қўшилган қиймат солиғи киритилмаган қиймати даромадга қўшилади. Солиқ текширувига тааллуқли бўлмаган ҳужжатлар ва предметларни олиб қўйиш ман этилади. Вафот этган жисмоний шахс тўлаши лозим бўлган пеня ва ёки жарималарни тўлаш мажбурияти меросхўрга меросхўрларга нисбатан татбиқ этилмайди.

Next

“Soliq bilimdonlari” respublika tanlovi

soliq kodeksi

Солиқ солиш объектлари ҳамда солиқ солиш билан боғлиқ объектлар тўғрисидаги маълумотлар базасини шакллантириш ва юритиш тартиби Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси томонидан белгиланади. Солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларнинг ставкалари, агар ушбу Кодексда бошқача қоида назарда тутилган бўлмаса, Ўзбекистон Республикаси Президентининг билан белгиланади. Товарлар ишлар, хизматлар таннархидан ёки товарлар олинган баҳосидан паст баҳоларда товарни олиш билан боғлиқ харажатларни ҳисобга олган ҳолда реализация қилинганда, шунингдек товарлар ишлар, хизматлар бепул топширилганда солиқ солиш мақсадлари учун товарларни ишларни, хизматларни реализация қилишдан олинган тушум товарларнинг ишларнинг, хизматларнинг таннархи ёки товарлар олинган баҳо асосида товарни олиш билан боғлиқ харажатларни ҳисобга олган ҳолда аниқланади. ЎР Қ -196-сон та ҳ риридаги қ исм ЎзР 29. Захираларни ташкил этиш харажатлари солиқ солинадиган базани аниқлашда илгари чегириб ташланган шубҳали қарзлар таваккалчилик операциялари бўйича захиралар қисқарган ҳолларда, уларнинг қисқариш суммаси бошқа даромадлар таркибида ҳисобга олинади ёки бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқ харажатларни камайтиради. Ҳисобга олишнинг мутаносиб усулида даромадлар, харажатлар ва солиқ солишнинг бошқа объектлари ёки солиқ солиш билан боғлиқ объектлар реализация қилишдан олинган соф тушумнинг умумий суммасидаги фаолиятнинг муайян турлари бўйича реализация қилишдан олинган соф тушум улушига мутаносиб тарзда шу муайян фаолият турига киритилади. Солиқ текшируви муддатларини узайтириш давлат солиқ хизмати органининг қўшимча буйруғи билан расмийлаштирилиб, унда олдинги буйруқнинг рўйхатдан ўтказиш рақами ҳамда санаси, текширув ўтказишга илгари жалб қилинган мансабдор шахсларнинг фамилияси, исми, отасининг исми кўрсатилади.

Next

СОЛИҚ КОДЕКСИ

soliq kodeksi

Қўшимча ва такрорий экспертиза ушбу моддада назарда тутилган талабларга риоя этилган ҳолда тайинланади. Ommaviy axborot vositalari, jumladan, televidenie, radio, gazeta va rasmiy saytlar orqali tanlovning barcha bosqichlarini yoritib borish. Солиқ текшируви ўтказилиши солиқ тўловчининг фаолиятини тўхтатиб қўймаслиги керак, қонун ҳужжатларида белгиланган ҳоллар бундан мустасно. Соли қ лар ва бош қ а мажбурий тўловлар бўйича берилган имтиёзлар муносабати билан бўшаган ҳ амда ушбу имтиёзларнинг амал қ илиш муддати ичида фойдаланилмаган мабла ғ ларнинг суммаси имтиёзлар берилаётган чо ғ да белгиланган ма қ садларга мазкур имтиёзларнинг амал қ илиш муддати тугаганидан кейин бир йил мобайнида йўналтирилиши мумкин. Ваколатли органлар Ваколатли органлар қуйидагилардир: 1 давлат солиқ хизмати органлари — Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар давлат солиқ бошқармалари, шунингдек туманлар, шаҳарлар ва шаҳардаги туманлар давлат солиқ инспекциялари; 2 божхона органлари — Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитаси, Давлат божхона қўмитасининг Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳри бўйича бошқармалари, божхона комплекслари ва божхона постлари; 3 молия органлари — Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Молия вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликларининг молия бошқармалари, туман ва шаҳар ҳокимликларининг молия бўлимлари; 4 бошқа мажбурий тўловларни ундириш вазифасини амалга оширувчи давлат органлари ва ташкилотлари. ЎР Қ -508-сон та ҳ риридаги хатбоши та ҳ ририга қ аранг соф фойда - соли қ лар ва бош қ а мажбурий тўловлар тўланганидан кейин юридик шахс ихтиёрида қ оладиган фойда; таннарх - ма ҳ сулот ишлаб чи қ ариш, ишлар бажариш, хизматлар кўрсатишда фойдаланиладиган моддий ресурсларнинг, асосий фондларнинг, ме ҳ нат ресурсларининг, шунингдек товарлар ишлаб чи қ ариш, ишлар бажариш, хизматлар кўрсатиш жараёнини амалга ошириш учун зарур бўлган бош қ а турдаги харажатларнинг қ иймат ба ҳ оси. Соли қ лар ва бош қ а мажбурий тўловлар бўйича имтиёзлар Ушбу Кодексда, бош қ а қ онунларда ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг қ арорларида, ало ҳ ида ҳ олларда эса Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма ҳ камасининг қ арорларида назарда тутилган, бош қ а соли қ тўловчиларга нисбатан айрим тоифадаги соли қ тўловчиларга бериладиган афзалликлар, шу жумладан соли қ ва ёки бош қ а мажбурий тўлов тўламаслик ёхуд уларни камро қ ми қ дорда тўлаш имконияти соли қ лар ва бош қ а мажбурий тўловлар бўйича имтиёзлар деб эътироф этилади.

Next