logo

Бустон саъди шерози. Саъдии Шерозӣ. Гулистон

Бустон саъди шерози Rating: 9,4/10 1231 reviews

Саъдии Шерози

бустон саъди шерози

Мы с тобою клад поищем в этом городе руин Ведай, воды Рокнабада и прохлада Мусаллы Говорят мне, что пускаться в путь далекий нет причин. Иморидори Лайлиро, ки макди мох дар хукм аст, Худоро дар дил андозаш, ки бар Мачнун гузар орад. Зеро хар он кас, ки бо ягон шахс ошнои пайдо мекунад, дар бораи дусти худ чунин маълумотхоро бояд донад. Накуӣ бо бадон кардан чунон аст, Ки бад кардан ба ҷойи некмардон. Яке аз руасои 5 Ҳалаб, ки собиқаи маърифате 6 миёни мо буд, гузар карду бишнохт ва гуфт: «Эй фалон, ин чӣ ҳолат аст? Боре 1 хостан аз ӯ заҳри кушанда аст. » Гар ту Қуръон бар ин намат 2 хонӣ, Бибарӣ равнақи мусулмонӣ! Аз ин иигоҳ ин панде буд барон шоҳони замонаш.

Next

БУСТАН. Саади Ширази Free Download

бустон саъди шерози

Чони ман бо он, ки хос аз баҳри рафтан омадй, Соате биншин, ки умри човидон гўям туро. Аввал у шаҳрҳои Арабистон ва дар бозгашт Рум Туркия , пас ноҳияҳои гуногуни Эронро давр зад. Панди Хофиз бишунав,хоча,бирав,неки кун, Ки ман ин панд бех, аз дуру гухар мебинам -------------------------------------------------------------------------------- Soleha Дата: Чоршанбе, 03. » Гуфт: «Эй Худованд, нашунидаӣ, ки гуфтаанд «Хонаи дӯстон бирӯбу дари душманон макӯб! Для души изнуренной дай хоть малость бальзама, С доброй вестью о друге хоть пять строк принеси мне! Гуфтам ба найрангу фусун пинҳон кунам рози дарун, Пинҳон намемонад, ки хун бар остонам меравад! Малик рӯй аз ин сухан дарҳам кашид на мувофиқи раъйи баландаш наомаду гуфт: «Партави некон нагирад ҳар ки бунёдаш бад аст. Агар нодон ба ваҳшат сахт гӯяд, Хирадмандаш ба нармӣ дил биҷӯяд. The overall rating for Пандномаи Анушервон is 4.

Next

Саъди Шерози ::: Аввал

бустон саъди шерози

Тарки дунёву шаҳват асту ҳавас, Норасоӣ на тарки ҷомаву бас. На кеҳро 3 манзалат монад, на меҳро 4. Сурати ҳоли орифон далқ 6 аст, Ин қадар бас, ки рӯй дар халқ аст. По зи сар карда хама бераху рох омадаем. Гуфтам: «Дареғ омадам, ки дидаи қосид ба ҷамоли ту равшан гардаду ман маҳрум! Саъдй моҳияту мақсади ҳикояро ба ин тариқ ҷамъбаст намудааст: Подшоҳе, к-ӯ раво дорад ситам бар зердаст, Дустдораш рӯзи сахтӣ душмани зӯровар аст. Туро кай муяссар шавад ин мақом, Ки бо дӯстонат хилоф асту ҷанг. Нихоят дар синни 108-солаги, соли 1292 вафот карда, дар хоки Мусаллои Шероз мадфун мебошад.


Next

Гулистони Саъди Free Download

бустон саъди шерози

Аз китоби худшиносиву худогоео басе, Медихад хар лахзаам дарси волои дигар. Подшоҳе ба ҳукми зиёрат ба наздики вай рафту гуфт: «Агар маслиҳат бинӣ, ба шаҳр-андар, барои ту мақоме бисозам, ки фароғи 5 ибодат аз ин беҳ даст диҳад ва дигарон хам ба баракати анфоси 6 шумо мустафид 7 гарданду ба салоҳи аъмоли шумо иқтидо кунанд». Отправить личное сообщение Добрая Дата: Четверг, 2007. То шавад ҷисми фарбеҳе лoғар, Лоғар мурда бошад аз сахтӣ». Ту к-аз меҳнати дигарон беғамӣ, Нашояд, ки номат ниҳанд одамӣ! Бадахтаре чу ту дар сӯҳбати ту боистӣ, Вале чунин, ки туӣ, дар ҷаҳон куҷо бошад? Шабонгаҳ аз он чӣ бар сари ӯ рафта буд, аз ҳолати киштӣ ва ҷаври маллоҳ ва рустоиён бар сари чоҳ ва ғадри 5 корвониён бо падар мегуфт.

Next

Ашъори Лоик Шерали Free Download

бустон саъди шерози

Шабро ба бӯстони яке аз дӯстон иттифоқи мабит 6 афтод, мавзее хушу хуррам ва дарахтони дилкаш дарҳам, гуфтӣ, ки хӯрдаи мино бар хокаш рехта ва икди Сурайё аз токаш овехта: Он пур аз лолаҳои рангоранг, В-ин пур аз меваҳои гуногун. Прохожие люди трезвым не встретят меня вовек! Сеюм, хубрӯе, ки даруни соҳибдилон ба мухолитати 5 ӯ майл кунад, ки бузургон гуфтаанд: рӯйи зебо марҳамаи дилҳои хаста аст ва калиди дарҳои баста. Борон, ки дар латофати табъаш хилоф нест, Дар боғ лола рӯяду дар шӯрабум 3 хас. Ду оқилро набошад кину пайкор. Ту бар сари кадри хештан бошу виқор, Бозию зарофат ба надимон бигузор! B-ар навиштаст панд бар девор. Магу фардо,ки фардохо гумон аст, Нафас чун тирхо андар камон аст.

Next

ХАФИЗ ШЕРОЗИ

бустон саъди шерози

» Гуфт: «Он чунон ки ту гуфтӣ, тоифае ҳасад бурданд ва ба хиёнатам мансуб карданд ва малик… дар кашфи ҳақиқати он истиқсо 3 нафармуд ва ёрони қадиму дӯстони ҳамим 4 аз калимаи ҳақ хомӯш шуданд ва сӯҳбати 5 дерин фаромӯш карданд. Тарбияи ибтидоиро Саъдӣ дар назди падар гирифтааст. Бо раият сулҳ кун в-аз ҷанги хасм эмин нишин, З-он ки шоҳаншоҳи одилро раият лашкар аст. Ризқ агар чанд бегумон бирасад, Шарти ақл аст ҷустан аз дарҳо. Вазир маликро пурсид: — Ҳеҷ тавон донистан, ки Фаридун, ки ганҷу мулку ҳашам надошт, чӣ гуна бар ӯ мамлакат муқаррар шуд? Пас аз ин дар «Гулистон» боз ҳикояте омадааст, ки корҳои ношоиста, ҷабру зулми шоҳон, ба дунёпарастӣ, ҷамъ намудани сарвату дороӣ машғул будан ва барои ин садҳо шаҳру деҳот ва кишварҳоро хароб намуданро сахт накуҳнш намудааст.

Next

Саъдӣ — Википедия

бустон саъди шерози

Гуфт: «Эй малик, чун гирд омадани халқе мӯҷиби подшоҳист, ту мар халқро парешон барои чӣ мекунӣ? Қазо ҳамебарадаш то ба сӯйи донаю дом». Дар охири ҳикоёт пораҳои шеърӣ оварда шудаанд, ки онҳо фикри нависандаро ҷамъбаст мена моя нд ё хулосаи ҳикоят мебошанд. Чун надорӣ нохуни дарранда тез, Бо бадон он беҳ, ки кам гирӣ ситез! Малик дасти таҳассур 2 ба дандон газидан гирифт ва гуфт: Шамшери нек з-оҳани бад чун кунад касе? Гузашта аз нн, Саъдй дар анҷоми ҳикояи мазкур боз ба насиҳати шоҳон гузашта, ононро ба инсофу адолат мехонад: Ҷаҳон, эй бародар, намонад ба кас, Дил андар Ҷаҳонофарин банду бас. Магар сари подшоҳй кардан надорӣ? Уштури обидро дидам, ки ба рақс андаромад ва обидро бияндохту бирафт. Битарсад он, ки бар афтодагон набахшояд, Ки гар зи пой дарояд касаш нагирад даст.

Next

Саъдии Шерозӣ. Гулистон

бустон саъди шерози

Гуфт: «Ғояти лутфу карам бошад». Инчунин, к-аз савти мутриб базми айшат бар садост, Мушкил, огоҳӣ шавад аз нолаи зорам туро. Дар хок ҳам чашмаш ба давлату сарваташ нигарон. Хар касе рузи бехи металабад аз айём Иллат он аст ки хар руз батар мебинам. » 2 Дигаре гуфто: «Падараш насронӣ буд дар Малатия, писари шариф чӣ гуна бошад? Ҳакиме дар он киштӣ буд, маликро гуфт: «Агар фармон диҳӣ, ман ӯро ба тариқе хомӯш гардонам». Хиҷил он кас, ки рафту кор насохт.


Next