logo

Манастын торолушу кыскача. МАНАСТЫН ТУУЛУШУ ЖАНА БАЛАЛЫК ЧАГЫ

Манастын торолушу кыскача Rating: 5,2/10 1266 reviews

эпосу. Сагымбай Орозбаковдун варианты

манастын торолушу кыскача

Кытайдын кереметтүү чек кайтаргычтары куу аркар, куу түлкү, аккууну, жалгыз көз дөөнү өлтүрүшөт да андан ары жөнөшүп Канышайдын кандыгына барат. Негизги макала: «Манастын» окуяларынын кенендик чеги, ар кыл мүнөзү чыгарманын сюжеттик нугунан да таасын көрүнөт. Ошон үчүн: Букардан катын алдым деп, Ойлоп жүргөн экенмин. Аны жеңип, кызы Акылайды тартууга алат. Согушта колго түшкөн Кайып даңдын баатыр кызы Карабөрктү жактырып калган Манас кыз атасы м-н жарашып, ага үйлөнөт. Сыргакка аярлыкты кандайча үйрөнгөнүн, Эсенкан кызы Бурулчаны сүйгөндүгү жөнүндө айтып берет. Жусуп Мамай жана кыргыз элинин манасчылык салты: Кытайлык залкар кыргыз манасчысы Жусуп Мамайдын 1.

Next

эпосу. Сагымбай Орозбаковдун варианты

манастын торолушу кыскача

Манас өлгөн менен ордун жоктотпой турган баласы калды деген ишенимдеги элдик көз караш Семетейдин сырткы кебетеси, сыны эле турсун, фантастикалуу жандыктары менен мифтик колдоочуларынын, курал-жарагынын Манастан оошкондугун көрсөтүү аркылуу Семетейдин образын тереңдетет. Семетейге таарынган нойгуттардын Чынкожосу жедигердин Толтоюна барып аны Айчүрөктү алууга көндүрөт. Ошол учурда мурун кытайларга колго түшүп кеткен Билерикти куткарып, келе жаткан Кошой көп кол менен уруштун үстүнөн чыгып, Манасты куткарат. «Манас» бөлүмүндөгүдөй эле «Семетейде» да баатыр жоо-жарагын алып, Тайбуурулга мингенде ок өтпөс, кылыч кеспес касиетке ээ болот. Алардын ичинде башкы каармандын аялы, мээрман Каныкей айрымаланып турат. Ал эми жолуккан Бакайдын, Манастын жандыктарынын арып-азган кебетелери — Семетейдин намысына тие турган зарыл компоненттер, Семетейдин келиши менен Манастын иши, өмүр бою аркалаган максаты жанданат.

Next

МАНАСТЫН ТУУЛУШУ ЖАНА БАЛАЛЫК ЧАГЫ

манастын торолушу кыскача

Алар Манаска ордо ойноп жаткан жеринде жолугат. Улам кийинки муундагы айтуучулар, жомокчулар, , толуктап, мазмунун кеңейтип, байытып, сюжети татаалдашып олтуруп, бүгүнкү күндөгү деңгээлге келген. Алмамбеттин түшүнө кирген касиеттүү карыя бул жөнүндө эскертип, өлүмдөн аман алып калат. Мисалы, Каныкей баш болгон аялдар кыргыз жоокерлерине ок өтпөс кийимдерди өз колдору менен тигип беришет. Анын кабарын уккан Манас артынан арбын черүү ээрчитпей кырк чоросу менен гана аттанып, согушка камданып котолоп жаткан душмандын сансыз колун аралап өтүп, Алоокенин ордосуна баса барат.

Next

эпосу. Сагымбай Орозбаковдун варианты

манастын торолушу кыскача

Алмамбет атасынын тапшыруусу менен Суук-Төрдөгү Аберген деген көлдөгү ажыдаардан ар түрдүү өнөр үйрөнөт. Алмамбет ушул жерде кытайдын укмуштуу күч-кубаты жөнүндө баян этет. Бул жөнүндө Бакайдан кабар уккан Манас алардын артынан жөнөйт. Алмамбет кароолчуларды өлтүрүп качып чыгат да өз элине кайтат. Манас үйдө жокто айылга Көзкамандардын көчү келет.

Next

Манастын балалык чагы

манастын торолушу кыскача

Ага карабастан Көзкамандын балдары Манаска кастык ойлоп, эбин таап аны тындым кылып, кандык ордун, малы-мүлкүн ээлеп алмакчы болушат. Эгини жакшы чыгып Карача канга сатып, андан Аккуланы алат. Сейтек кыргыз урууларынын биригишине жетишип, эл үчүн тынч, бакубат турмуш өкүм сүрө баштайт. Алар карыя Кошойдун айткан акылына көнүшпөй Манаска каршы өз колдорун баштап жөнөшөт. Манас Айкожонун өтүнүчү менен Анжияндагы элди эзип жаткан баскынчы жоо Алоокеге аттанып чыгат.

Next

эпосу. Сагымбай Орозбаковдун варианты

манастын торолушу кыскача

Жусуптун атасы Мамай бардар, оокаты ты. Мисалы: apcтaн, кaблaн лeoпapд , cыpттaн гиeнa , көкжaл карышкыр. Кытайлар кыргыздарды туш-тушка бөлүп таратканда Көзкамандар Бээжинге барып туруп калышат. Көкөтөй керээзинде уулум Бокмурун чоң дүрбөөн кылбай эле мени жөнөкөй көмсүн, аш берем деп ат жеткен жердеги белгилүү кан, баатырларга кабар жиберип убара болбосун, бирок эсепсиз көп малым, батпаган алтын-күмүшүм, өтө көп өлүү дүнүйөм калды, атанын мүлкү балага болбойт, анын өз тапканы бар, ырыскысы башка, ушуну ойлонсун, не болгон күндө да уулум мени көмөрдө иним Манас менен кеңешсин дейт. Алмамбет үйүнө кайткандан кийин энеси жана Мажик башында турган кырк жолдошу менен кытайдан качып чыкмак болот. Азизканга кол жиберип баласы Алмамбетти зордук менен айдатып алат.

Next

Манас эпосу

манастын торолушу кыскача

» — дешип барышса, ал «карыган адамды шылдың кылбагыла, чогулуп барып алыңар жетсе Манасты кыйрата бергиле» — деп тоготпой жатып алат. Үч жолу «Эмгек Кызыл Туу» ордендери, «Ардак белгиси» медалы, Ардак грамоталар менен сыйланган. Акбалтанын кеңеши менен Манас элин издеп чыгат. Кытайлардын Анжиянды бийлеп турган белгилүү чоң кандарынын бири, Коңурбай баатырдын атасы Алооке кыргыздарды кыйратып чаап, Манастын көзүн тазалоо үчүн көп кол жыйып камданат. Алардын ар биринин алмаштыргыс сапаттары бар.


Next

Манастын балалык чагы

манастын торолушу кыскача

Бул белгилүү варианттардын бардыгында бар. Сайкал аны жеңип кете турган болуп, бирок кыргыздын бели эле деп аяйт. Аны Кошой гана жөө күрөштө жеңе алган. Эпостогу адамдардын табышмактуу ысымдары, шаарлардын, өлкөлөрдүн, элдердин уруулардын аталыштары да бекеринен эмес. Карахандын балдарынын жана аларга жакшы санаалаш Акбалтанын каршылыгын басып ар кимисин ар жерге тентитип айдайт. Эпостогу терс каармандар да башкы каармандын артыкчылыктарын белгилөөгө жардам берет. Козу кайтарып жүргөн Манаска кырк чилтен келип жолугуп, башыңа кыйындык иш түшсө жардам беребиз деп, убада кылышат.

Next